Table 2: The toxicity and safety profile.

 

G1-2

N (%)

G3-4

N (%)

Asthenia

24 (80%)

4 (13.3%)

Anorexia

18 (60%)

0 (0%)

Mucositis

10 (33.3%)

0 (0%)

Diarrhea

5 (16.6%)

1 (3.3%)

Esophagitis

11 (36.6%)

1 (3.3%)

Pneumonitis

3 (10%)

1 (3.3%)

Vomiting

14 (46.6)

2 (6.6%)

Renal

1 (3.3%)

0 (0%)

Anemia

6 (20%)

6 (20%)

Neutropenia

6 (20%)

1 (3.3%)

Thrombocytopenia

3 (10.3%)

0 (0%)

Febrile neutropenia

 

3 (10.3%)